سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انسان قرآنی


نوشته شده در پنج شنبه 95/12/19ساعت 7:21 صبح توسط انسان قرآنی| نظرات ( ) |


نوشته شده در پنج شنبه 95/12/19ساعت 7:16 صبح توسط انسان قرآنی| نظرات ( ) |

دستورالعمل تکلیف در بسته و در باز شده

چیزی که به خوش بین ها امکان می دهد تا در مقایسه با بدبین ها شادتر باشند این است که آنها تا حد ممکن بر جنبه های مثبت امور تمرکز می کنند. خوش بین ها صرفا تفکر مثبت ندارند، بلکه بر جنبه های مثبتی که واقعا وجود دارند تمرکز می کنند. مثال بارز و قدیمی نیمه پر یا خالی لیوان را دیدن خیلی خوب به ما نشان می دهد که انتخاب خوش بین ها مبتنی بر دیدن جنبه مثبت و واقعی نیمه پر لیوان است و انتخاب بدبین ها نیر تمرکز بر جنبه منفی واقعیت یعنی همان نیمه خالی لیوان است. خوش بین ها آدم های ساده دل یا خام و کودنی نیستند.

این تمرین برای کمک به شما تدوین شده تا به مواقعی در زندگیتان بیندیشید که درهای مهمی به رویتان بسته شدند، ولی در پی اش درهای دیگری هم به رویتان باز شدند.

لطفا در مورد سه موقعیت در زندگیتان که در آن چیز مهمی را از دست دادید؛ طرح بزرگی که داشتید به شکست انجامید؛ یا فردی شما را طرد کرد، بنویسید. آنگاه به درهایی که پس از این از دست دادن ها و شکست ها به روی شما باز شده توجه کرده و آنها را هم هم یادداشت کنید.

دری که به روی من بسته شد :

و دری که پس از آن به روی من باز شد :

دری که به روی من بسته شد :

و دری که پس از آن به روی من باز شد :

دری که به روی من بسته شد :

 و دری که پس از آن به روی من باز شد :

لطفا لختی تامل کنید و به پرسش های زیر به اختصار پاسخ دهید.

چه مدت پس از بسته شدن این درها توانستید درهایی را که به رویتان باز شده ببینید؟

 اگر چیزی در توانایی شما برای دیدن درهای باز شده مانع ایجاد می کند، این مانع چیست؟

در آینده، هنگامی که درهایی به روی شما بسته می شود، چه می توانید بکنید تا زودتر درهای باز شده را پیدا کنید ؟


نوشته شده در دوشنبه 95/12/2ساعت 11:0 صبح توسط انسان قرآنی| نظرات ( ) |


نوشته شده در دوشنبه 95/12/2ساعت 10:54 صبح توسط انسان قرآنی| نظرات ( ) |